English

Statws Gwasanaeth Presennol:

Schoolcomms, School Gateway and nimbl Scheduled Maintenance
Planned timings: Thursday 26th May 22:00 – 23:00. Schoolcomms, School Gateway and nimbl will be unavailable for up to 1 hour.

Polisi Defnydd Teg i Rieni

Gwybodaeth bwysig y mae angen i chi ei gwybod

Mae Polisi Defnydd Teg School Gateway (“Polisi”) yn amlinellu cwmpas, terfynau a hyd a lled nodweddion penodol Cyfrif School Gateway. Gellir cyfeirio at y wybodaeth hon yn Nhelerau ac Amodau School Gateway i Rieni (y “Cytundeb”), ond dylech fod yn ymwybodol y gallai’r Polisi Defnydd Teg hwn newid, lle nad yw’r newidiadau hynny’n golygu newid i’r Cytundeb. Mae’r diffiniadau a ddefnyddir yn y Polisi hwn yn gyson â’r Cytundeb. Drwy ysgogi neu barhau i ddefnyddio School Gateway ar ôl cyhoeddi’r Cytundeb, rydych yn cadarnhau eich bod wedi darllen, deall a derbyn y Cytundeb.


1. Dulliau Talu a Gefnogir

Y Dulliau Talu a gefnogir ar hyn o bryd ar gyfer gwneud Taliadau Rhiant yw cardiau debyd a chredyd a gyhoeddir o dan frandiau’r cynlluniau canlynol:

  • Mastercard
  • Visa

yn ogystal â thaliadau banc Debyd Uniongyrchol a Thaliadau PayPoint a wneir dros y cownter manwerthwyr PayPoint sydd wedi’u brandio a’u hawdurdodi, gan ddefnyddio cod bar PayPoint dilys. Efallai y bydd eich Ysgol yn cynnig Cerdyn Talu PayPoint i chi ar gyfer gwneud Taliadau PayPoint, ond nid ydym yn cyhoeddi’r cardiau hyn ar ran yr Ysgol.

Efallai na fyddwn yn gallu derbyn rhai cardiau rhagdaledig neu gardiau rhyngwladol, wedi’u cefnogi gan frandiau’r cynlluniau hynny, lle mae’r cardiau hynny’n cael eu gwrthod gan ein Banc Caffaelol neu ein partneriaid prosesu taliadau. Mewn amgylchiadau o’r fath, eich unig opsiwn yw dewis Dull Talu arall a gefnogir ac nid ydym yn atebol i chi am geisiadau awdurdodi aflwyddiannus.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw fethiannau neu gyfyngiadau o fewn rhwydwaith manwerthwyr PayPoint a allai olygu eich bod yn gallu gwneud taliadau mewn arian parod.


2. Terfynau Cyfrif a Thaliadau

Isafswm gwerth Taliadau Rhiant yw £0.50.

Ni dderbynnir taliadau sy’n is na’r terfyn hwn. Efallai y codir ffi arnoch am unrhyw Daliadau PayPoint sy’n is na’r terfyn hwn lle mai’r ffi yw’r gwahaniaeth rhwng swm y taliad a’r isafswm talu.

Uchafswm gwerth Taliadau Rhiant yw £9,999.

Mae’n bosib na dderbynnir taliadau sy’n uwch na’r terfyn hwn. Os prosesir taliadau sy'n uwch na'r terfyn hwn, gellir eu had-dalu neu eu dychwelyd atoch a ffi o hyd at 1% o werth y llwyth sy'n uwch na'r terfyn yn cael ei chodi arnoch, yn amodol ar isafswm o £2.


3. Ad-daliadau

Dim ond ysgolion sy’n gallu awdurdodi ad-daliadau am Daliadau Rhiant a bydd yr holl ad-daliadau a wneir drwy School Gateway yn ad-dalu’n awtomatig i’r Dull Talu a’r cyfrif a ddefnyddiwyd i wneud y Taliad Rhiant, hyd yn oed os yw cyfrifon cerdyn wedi’u cau. O dan yr amgylchiadau hynny, bydd angen i chi gysylltu â chyhoeddwr eich cerdyn i drefnu bod arian yn cael ei ddychwelyd ganddo.


4. Trafodion sy’n cael eu Herio

Efallai y codir ffi weinyddu o hyd at £15 fesul trafodiad arnoch am drafodion sy’n cael eu herio.