English

Hysbysiad Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd ar gyfer Defnyddwyr Schoolcomms

Mae Schoolcomms, rhan o ParentPay Limited, yn dylunio, datblygu, gwerthu, marchnata, cyflenwi, cynnal a chadw ac yn gweithredu systemau a gwasanaethau casglu taliadau, prosesau taliadau, cyfathrebu â rhieni a rheoli gwybodaeth ar gyfer y farchnad addysg.

Mae'r hysbysiad hwn yn egluro i Ddefnyddwyr Schoolcomms (“chi/eich”) sut mae ParentPay (“ni”) yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol.

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn cynnwys y manylion a ganlyn:

 • Pam ein bod yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol?
 • Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu
 • Pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei defnyddio?
 • Sut fyddwn ni'n defnyddio eich gwybodaeth bersonol?
 • Eich hawliau dan ddeddfwriaeth gwarchod data
 • Rhannu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti
 • Am faint fyddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth?
 • Newidiadau i'n hysbysiad preifatrwydd
 • Manylion cyswllt ar gyfer ein Swyddog Diogelu Data

Pam ein bod yn defnyddio'ch gwybodaeth bersonol?

Caiff datrysiadau talu a llwyfannau cyfathrebu Schoolcomms a ddarperir i ysgolion a'u rhieni eu llywodraethu gan gontract rhyngom ni a'r ysgolion, y Multi-Academy Trust neu Awdurdod Addysg Lleol (“Cwsmer Schoolcomms”), a hefyd gan y Telerau a'r Amodau yr ydych yn cytuno â hwy wrth i chi gofrestru (“Defnyddiwr Schoolcomms”).

Byddwn yn prosesu eich data personol ar gyfer y dibenion a ganlyn:

 • i'ch darparu gyda'r gwasanaeth y gofynnwyd amdano ac y cofrestrwyd ar ei gyfer
 • i wirio pwy ydych chi pan fo angen
 • i atal a datgelu trosedd, twyll a gwyngalchu arian
 • i weinyddu'r gwasanaeth yn barhaus
 • i'n galluogi i wella'r cynnyrch a'r gwasanaethau yr ydym yn eu cynnig i'n cwsmeriaid
 • i ofyn am eich barn ar ein cynnyrch ac i gynnig arolygon
 • i wneud gwaith ymchwil a dadansoddiadau ystadegol gan gynnwys patrymau talu a defnyddio
  • Ni fyddwn yn defnyddio eich enw wrth wneud defnydd fel hyn o'r data.
 • i'n galluogi i gydymffurfio â'n hymrwymiadau cyfreithiol a rheoleiddiol
 • i gynnig cynnyrch a gwasanaethau newydd i chi sy'n berthnasol ac yn briodol, a hynny ddim ond i'r graddau a ddisgwylir i fod yn rhesymol.

Pe byddem yn bwriadu cyflwyno prosesau pellach ar gyfer defnyddio'ch gwybodaeth, byddwn yn darparu gwybodaeth am y diben hwnnw cyn cynnal gwaith prosesu o'r fath.

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu

Dan Gyfraith Diogelu Data, mae amryw o seiliau yn cael eu hystyried yn ‘sail gyfreithiol ar gyfer prosesu’.
Y Rheolydd Data ddylai benderfynu ar y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu.

Os mai ni yw’r Prosesydd Data, y Cwsmer sy'n pennu’r sail gyfreithiol. Fel rheol, dyma’r sail gyfreithiol yn y sefyllfa hon:
‘mae prosesu’n hanfodol i sicrhau perfformiad tasg a wneir er budd y cyhoedd’
neu
‘mae prosesu’n hanfodol at ddibenion buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y rheolydd’

Os mai ni yw’r Rheolydd Data, mae’r sail gyfreithiol dros brosesu’n seiliedig ar y canlynol:
‘mae prosesu’n hanfodol at ddibenion buddiannau cyfreithlon a ddilynir gan y rheolydd’

Dylid nodi mewn rhai amgylchiadau y gall y sail gyfreithiol hon amrywio, fodd bynnag, rydym bob amser yn gweithredu mewn cydymffurfiaeth lawn â Chyfraith Diogelu Data ac ni fyddwn ond yn prosesu data pan fo sail gyfreithiol deg a rhesymol i wneud hynny.

Pa wybodaeth bersonol yr ydym yn ei phrosesu?

I gyflawni'r gwasanaethau hyn, rydym yn casglu (naillai gan y Cwsmer a/neu gennych chi'n uniongyrchol) ac yn prosesu'r wybodaeth a ganlyn:

Gwrthrych y Data (Pwy)Categori'r Data (Beth)DisgrifiadModule
MyfyriwrCofnodion cyrhaeddiadCofnodion cyrhaeddiad o system MIS yr Ysgol. Adrodd Ar-lein
MyfyriwrStatws apA yw’r disgybl yn defnyddio ap School GatewayCraidd
MyfyriwrAdroddiadau AsesuAdroddiadau asesu blynyddol a gynhyrchir gan yr ysgol trwy MIS. Adrodd Ar-lein
MyfyriwrData AwdurdodiPIN School Gateway y DisgyblCraidd
MyfyriwrCofnodion digwyddiadau ymddygiadCofnodion ymddygiad ar system MIS yr Ysgol. Adrodd Ar-lein
MyfyriwrCofnodion Presenoldeb ClwbPresenoldeb clwb, sy’n cael ei gofnodi gan yr ysgol yn SchoolcommsCLYBIAU
MyfyriwrBalansau clwbBalansau ar wahân ar gyfer pob clwb mae’r disgybl yn ei fynychuCLYBIAU
MyfyriwrArchebion Sesiynau ClwbSesiynau clwb wedi’u harchebu gan rieni neu’r ysgolCLYBIAU
MyfyriwrAmserlen y CwricwlwmDyma amserlen y disgybl.Adrodd Ar-lein
MyfyriwrArchebion Prydau BwydArchebion pryd bwyd a wnaed gan rieni neu’r ysgol.Prydau Bwyd
MyfyriwrBalans cynllun prydau bwydBalans cynllun prydau bwyd os yw’r ysgol yn defnyddio’r modiwl Schoolcomms DinnersPrydau Bwyd
MyfyriwrAmserlenni arholiadauAmserlenni arholiadau’r disgyblAdrodd Ar-lein
MyfyriwrCyfenwEnw cyntaf y disgybl.Craidd
MyfyriwrPrydau Ysgol am DdimA yw’r disgybl yn gymwys am Brydau Ysgol am Ddim ai peidio.Prydau Bwyd
MyfyriwrRhyw Rhyw'r disgyblCraidd
MyfyriwrGrwpiauGrwpiau gweithredol a sefydlwyd gan yr ysgol sy’n cynnwys y disgybl.Negeseuon
MyfyriwrDynodwyrID MIS, Rhif Cofrestru, RhUDCraidd
MyfyriwrNegeseuon o'r ApNegeseuon a anfonwyd gan y rhieni i'r ysgol o fewn yr Ap School GatewayNegeseuon
MyfyriwrA adwaenir fel Yr enw y mae'r disgybl yn ei ddefnyddio.Craidd
MyfyriwrPobl sydd wedi’u CysylltuCysylltiadau sy’n gysylltiedig â’r plentyn ac yn bodloni’r meini prawf mewngludo a nodir gan yr ysgolCraidd
MyfyriwrDewisiadau Bwyd a hanes gwariantMae hwn yn gofnod o wariant y disgybl ar brydau bwyd. Mae’n cael ei fewngludo gan fanwerthwr yr ysgol, nad yw’n delio ag arian parod, SIMS Dinner Money, neu’n cael ei gofnodi yn Schoolcomms DinnersAdrodd Ar-lein
MyfyriwrGwybodaeth FeddygolCyflyrau Meddygol y DisgyblAdrodd Ar-lein
MyfyriwrHanes Eich NegeseuonNegeseuon e-bost neu SMS a anfonwyd at y defnyddiwr gan yr ysgol, neu i’r gwrthwynebNegeseuon
MyfyriwrGrwpiau MISGrwpiau gweithredol wedi’u sefydlu yn system MIS yr ysgol sy’n cynnwys y disgyblNegeseuon
MyfyriwrSystem Weithredu Ffôn SymudolSystem weithredu'r ffôn symudol a ddefnyddir i gael mynediad i School Gateway (iOS neu Android).Craidd
MyfyriwrFfôn Symudol Rhif ffôn symudol y disgybl a ddefnyddir i dderbyn rhybuddion gan yr ysgol ac i wirio cyfrif School Gateway's disgybl. Craidd
MyfyriwrData PaypointData a ddefnyddir i gyhoeddi taleb Paypoint i gysylltu disgybl ag eitem daluTaliadau
MyfyriwrCyfeiriad PostCyfeiriad post y myfyriwrAdrodd Ar-lein
MyfyriwrStatws cyn derbynStatws cyn derbyn disgyblionCraidd
MyfyriwrPrif gyfeiriad e-bostPrif gyfeiriad e-bost y disgybl a ddefnyddir i dderbyn gohebiaeth gan yr ysgol ac i wirio cyfrif School Gateway y disgybl.Craidd
MyfyriwrCanlyniadau’r Holiadur Premiwm DisgyblionCanlyniadau Holiadur Premiwm Disgyblion School GatewayCraidd
MyfyriwrGrŵp CofrestruGrŵp cofrestru’r disgybl.Craidd
MyfyriwrDyddiad sefydlu cyfrif School GatewayY dyddiad pan wnaeth y defnyddiwr sefydlu cyfrif a mewngofnodi i borth School Gateway am y tro cyntaf. Craidd
MyfyriwrSIMS Dinner Money / Balans Manwerthwr nad yw’n delio ag arian parodY balans gan fanwerthwr yr ysgol, nad yw’n defnyddio arian parod, neu SIMS Dinner MoneyTaliadau
MyfyriwrAdroddiad proffil SIMSAdroddiad proffil SIMS i’r disgyblAdrodd Ar-lein
MyfyriwrCyfenwCyfenw'r disgybl.Craidd
MyfyriwrCofnodion absenoldeb heb eglurhadUnrhyw absenoldebau heb eglurhad y mae'r ysgol wedi'u cofnodi yn ystod dosbarthiadau cofrestru AM neu PM.Negeseuon
MyfyriwrGrŵp BlwyddynGrŵp blwyddyn y disgybl.Craidd
ContactData AwdurdodiPIN School Gateway's person cyswllt Craidd
ContactManylion cyfrif bancCedwir manylion cyfrifon banc ac fe'u hanfonir i drydydd parti i gael eu hawdurdodiTaliadau
ContactCyfenwEnw cyntaf y person cyswllt.Craidd
ContactBilling AddressBilling address details are captured and shared with payment service providers so that they can complete important security and fraud checks for processing card payments.Taliadau
ContactEnw'r Tŷ Yr hyn a nodwyd fel enw tŷ'r person cyswllt.Craidd
ContactNegeseuon o'r ApNegeseuon a anfonwyd gan y rhieni i'r ysgol o fewn yr Ap School GatewayNegeseuon
ContactArdal leol Yr hyn a nodwyd fel ardal leol y person cyswllt.Craidd
ContactHanes Eich NegeseuonNegeseuon e-bost neu SMS a anfonwyd at y defnyddiwr gan yr ysgol, neu i’r gwrthwynebNegeseuon
ContactTrefn Flaenoriaeth Personau Cyswllt MISTrefn flaenoriaeth personau cyswllt myfyriwr. (h.y. gall 1 a 2 fod yn deulu agos ond gall 3 a 4 fod yn perthyn o bell er dibenion cysylltu mewn argyfwng). Craidd
ContactSystem Weithredu Ffôn SymudolSystem weithredu'r ffôn symudol a ddefnyddir i gael mynediad i School Gateway (iOS neu Android).Craidd
ContactFfôn Symudol This is the contact’s mobile telephone number used to receive alerts from the school and to verify the contacts School Gateway account. Mobile number is shared with payment service providers so that they can complete important security and fraud checks for processing card payments.Core, Payments
ContactStatws cyfrifoldeb rhiantDull a ddefnyddir gan ysgolion i adnabod a oes gan berson cyswllt cyfrifoldeb rhiant dros fyfyriwr (yr hawl i roi caniatâd ac ati). Craidd
ContactManylion cerdyn taluCedwir manylion cardiau talu ac fe'u hanfonir i drydydd parti i gael eu hawdurdodi. Taliadau
ContactHanes Taliadau a balansauHanes taliadau a thrafodion y cyswlltTaliadau
ContactCod post Yr hyn a roddwyd fel cod post y person cyswllt.Craidd
ContactPrif gyfeiriad e-bostThis is the contact’s primary email address used to receive communications from the school and to verify the contacts School Gateway account. Email address is shared with payment service providers so that they can complete important security and fraud checks for processing card payments.Core, Payments
ContactStatws Prif RiantYn nodi a yw’r cyswllt yn brif riant neu’n rhiant eilaiddCraidd
ContactDyddiad sefydlu cyfrif School GatewayY dyddiad pan wnaeth y defnyddiwr sefydlu cyfrif a mewngofnodi i borth School Gateway am y tro cyntaf. Craidd
ContactStatws yr Ap School GatewayAdnabod p'un ai yw defnyddiwr wedi mewngofnodi i ap symudol School Gateway ai peidio.Craidd
ContactStryd Yr hyn a nodwyd fel enw stryd y person cyswllt.Craidd
ContactCyfenwCyfenw'r person cyswllt.Craidd
ContactTref Yr hyn a nodwyd fel enw tref y person cyswllt.Craidd
Aelod o StaffData AwdurdodiPIN School Gateway yr aelod o staffCraidd
Aelod o StaffManylion Cyfrif BancCedwir manylion cyfrifon banc ac fe'u hanfonir i drydydd parti i gael eu hawdurdodiTaliadau
Aelod o StaffBilling AddressBilling address details are captured and shared with payment service providers so that they can complete important security and fraud checks for processing card payments.Taliadau
Aelod o StaffManylion CerdynCedwir manylion cardiau talu ac fe'u hanfonir i drydydd parti i gael eu hawdurdodi. Taliadau
Aelod o StaffCofnodion Presenoldeb ClwbPresenoldeb clwb, sy’n cael ei gofnodi gan yr ysgol yn SchoolcommsCLYBIAU
Aelod o StaffBalansau clwbBalansau ar wahân ar gyfer pob clwb mae’r aelod o staff yn ei fynychuCLYBIAU
Aelod o StaffArchebion ClwbArchebion clwb a wnaed gan aelod o staff neu’r ysgol.CLYBIAU
Aelod o StaffAmserlen y CwricwlwmAmserlen yr aelod o staff.Adrodd Ar-lein
Aelod o StaffArchebion Prydau BwydArchebion pryd bwyd a wnaed gan aelod o staff neu’r ysgol.Prydau Bwyd
Aelod o StaffBalans Arlwywr / Dinner MoneyY balans gan fanwerthwr yr ysgol, nad yw’n defnyddio arian parod, neu SIMS Dinner MoneyTaliadau
Aelod o StaffBalans cynllun prydau bwydBalans cynllun prydau bwyd os yw’r ysgol yn defnyddio’r modiwl Schoolcomms DinnersPrydau Bwyd
Aelod o StaffCyfenwEnw cyntaf yr aelod staff.Craidd
Aelod o StaffGrwpiauGrwpiau gweithredol a sefydlwyd gan yr ysgol sy’n cynnwys y disgybl.Negeseuon
Aelod o StaffNegeseuon o'r ApNegeseuon a anfonwyd gan y rhieni i'r ysgol o fewn yr Ap School GatewayNegeseuon
Aelod o StaffPobl sydd wedi’u CysylltuCysylltiadau MIS sy’n gysylltiedig â’r aelod o staff sy’n bodloni’r meini prawf mewngludo Schoolcomms a osodir gan yr ysgol.Craidd
Aelod o StaffHanes Gwariant Prydau BwydMae hwn yn gofnod o wariant yr aelod o staff ar brydau bwyd. Mae’n cael ei fewngludo gan fanwerthwr yr ysgol, nad yw’n delio ag arian parod, SIMS Dinner Money, neu’n cael ei gofnodi yn Schoolcomms DinnersTaliadau
Aelod o StaffCyflyrau MeddygolCyflyrau Meddygol yr Aelod o StaffAdrodd Ar-lein
Aelod o StaffHanes Eich NegeseuonNegeseuon e-bost neu SMS a anfonwyd at y defnyddiwr gan yr ysgol, neu i’r gwrthwynebNegeseuon
Aelod o StaffID MISID MIS yr aelod o staffCraidd
Aelod o StaffFersiwn OS symudolSystem weithredu'r ffôn symudol a ddefnyddir i gael mynediad i School Gateway (iOS neu Android).Craidd
Aelod o StaffFfôn Symudol This is the contact’s mobile telephone number used to receive alerts from the school and to verify the contacts School Gateway account. Mobile number is shared with payment service providers so that they can complete important security and fraud checks for processing card payments.Core, Payments
Aelod o StaffHanes TaluHanes taliadau’r aelod o staffTaliadau
Aelod o StaffData PaypointData a ddefnyddir i gyhoeddi taleb Paypoint i gysylltu aelod o staff ag eitem daluTaliadau
Aelod o StaffCyfeiriad PostCyfeiriad post yr aelod o staffCraidd
Aelod o StaffCod post Cod post yr aelod o staffCraidd
Aelod o StaffPrif gyfeiriad e-bostThis is the contact’s primary email address used to receive communications from the school and to verify the contacts School Gateway account. Email address is shared with payment service providers so that they can complete important security and fraud checks for processing card payments.Core, Payments
Aelod o StaffSwyddSwydd yr aelod staff yn yr ysgolCraidd
Aelod o StaffDyddiad sefydlu cyfrif School GatewayY dyddiad pan wnaeth yr aelod staff sefydlu cyfrif a mewngofnodi i borth School Gateway am y tro cyntaf. Craidd
Aelod o StaffStatws yr Ap School GatewayAdnabod p'un ai yw aelod staff wedi mewngofnodi i ap symudol School Gateway ai peidio.Craidd
Aelod o StaffCyfenwCyfenw'r aelod staff.Craidd
Aelod o StaffTeitlTeitl yr aelod staff (Mr, Mrs, Ms, ac ati).Craidd
ArallMath a fersiwn y PorwrY math o Borwr Gwe y mae eich dyfais yn ei ddefnyddioCraidd
ArallCwcisCofnodion arbennig yn eich porwr sy'n helpu i'r wefan weithreduCraidd
ArallCyfeiriad IPCyfeiriad rhwydwaith eich dyfais neu gysylltiad rhyngrwydCraidd
ArallDadansoddiadau o’r We Gwybodaeth gyffredinol am ymddygiad pori ac ystadegau tudalennauCraidd

Sut fyddwn ni'n prosesu eich gwybodaeth bersonol?

Nid ydym ond yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i'r graddau sydd eu hangen i gyflawni'r gwasanaethau ar eich cyfer ac ar ran y Cwsmer ac mae gan rai o'n gweithwyr fynediad i wybodaeth o'r fath.

Rydym wedi cyflwyno mesurau technegol a threfniadaethol priodol i warchod cyfrinachedd, cyfanrwydd ac argaeledd eich gwybodaeth bersonol wrth iddi gael ei storio, ei phrosesu a'i symud.

Rydym yn sefydliad sydd wedi'i ardystio i Lefel 2 PCI-DSS ac yn gweithredu rhaglen ddiogelwch sy'n cydymffurfio ag ISO27001 i helpu i ddiogelu eich data bob amser.

Nid yw Cynnyrch a Gwasanaethau Schoolcomms ond yn prosesu eich gwybodaeth bersonol yn y DU.

Gall rhai o'n gwasanaethau cefnogol (er enghraifft Microsoft CRM), ddefnyddio llwyfannau ar gwmwl sy'n gweithredu o Drydedd Gwlad y tu allan i'r EEA. Pan fo hyn yn digwydd, rydym yn sicrhau y caiff mesurau diogelwch priodol eu rhoi ar waith i amddiffyn eich data.

Eich hawliau dan Gyfraith Diogelu Data

Hawl i Fynediad

Mae gennych hawl i gael mynediad at y wybodaeth bersonol yr ydym ni'n ei phrosesu amdanoch ac at fanylion y prosesu hwnnw.
Fel arfer, gallwch gael mynediad at y wybodaeth honno'n uniongyrchol yn Schoolcomms Products and Services (hunanwasanaeth). Fodd bynnag, pe na fyddai hyn yn bosib, mae modd i chi wneud Cais Mynediad Gwrthrych Data i dderbyn y wybodaeth hon mewn fformat arall.

Yr Hawl i Gywiro

Mae gennych hawl i ofyn i wybodaeth gael ei chywiro os yw'n wallus. Fel arfer, gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth eich hun trwy ddefnyddio Cynnyrch a Gwasanaethau Schoolcomms (hunanwasanaeth). Fodd bynnag, pe na bai hyn yn bosib, bydd angen i ysgol eich plentyn gywiro'r data y maen nhw'n ei ddal ac wedi ei ddarparu i ni ei brosesu.

Hawl i Ddileu (Hawl i gael eich Anghofio)

Mae gennych hawl i ofyn i'ch gwybodaeth gael ei dileu; byddwn yn gweithredu'n ddibynnol ar yr amgylchiadau.

Yr Hawl i Wrthwynebu

Mae gennych hawl i wrthwynebu i ni brosesu eich gwybodaeth; byddwn yn gweithredu'n ddibynnol ar yr amgylchiadau.

Hawl i Gyfyngu ar Brosesu

Mae gennych hawl i ofyn i ni gyfyngu ar ein gweithgareddau prosesu; byddwn yn gweithredu'n ddibynnol ar yr amgylchiadau.

Yr Hawl i Gludadwyedd Data

Mae gennych hawl i dderbyn y data personol yr ydych wedi'i gyflwyno i ni mewn diwyg strwythuredig, a ddefnyddir yn gyffredin ac sy'n ddarllenadwy i beiriant sy'n addas i gael ei drosglwyddo i reolydd data arall.

Hawl i wneud cwyn i awdurdod goruchwylio

Os ydych yn meddwl ein bod wedi torri ar eich hawliau preifatrwydd, gallwch gyflwyno cwyn i'r awdurdod goruchwylio perthnasol. Gallwch gyflwyno'ch cwyn yn benodol yn y wlad yr ydych yn byw ynddi, eich lleoliad gwaith neu yn y lle yr ydych yn credu i ni dorri ar eich hawl.

Gallwch arfer eich hawliau trwy anfon e-bost at dpo@parentpay.com. Cofiwch nodi'n glir yn y blwch ‘pwnc’ fod eich cais yn ymwneud â mater preifatrwydd, a rhowch ddisgrifiad clir o'ch gofynion.

Noder: Efallai y byddwn angen cysylltu â chi am ragor o wybodaeth i wirio pwy ydych chi cyn i ni weithredu ar eich cais.

Rhannu gwybodaeth bersonol gyda thrydydd parti

Rydym yn defnyddio amrediad o ddarparwyr gwasanaeth y gellir ymddiried ynddynt i’n helpu i gyflawni'n gwasanaethau. Mae ein holl gyflenwyr yn destun mesurau diogelwch priodol, sy'n gweithredu'n unol â'n cyfarwyddiadau a chyfyngiadau penodol, ac mewn cydymffurfiaeth lawn â Chyfraith Diogelu Data.

Mae'r darparwyr gwasanaeth hyn yn cynnwys:

 • Proseswyr Taliadau-i brosesu eich trosglwyddiad banc a’ch taliadau cerdyn yn ddiogel (nid ydym yn gweld nac yn storio manylion y cerdyn talu)
 • Darparwyr SMS - i anfon hysbysiadau SMS neu negeseuon a anfonir gan Gwsmeriaid sy'n defnyddio Cynnyrch a Gwasanaethau Schoolcomms
 • Darparwyr E-bost - anfon ein hysbysiadau neu negeseuon e-bost a anfonir gan Gwsmeriaid sy'n defnyddio Cynnyrch a Gwasanaethau Schoolcomms
 • Darparwyr Lletya - i reoli ein canolfannau data busnes diogel
 • Darparwyr Diogelwch - i amddiffyn ein systemau rhag ymosodiadau
 • Darparwyr Teleffoni - efallai y byddwn yn cofnodi galwadau er dibenion hyfforddiant, ansawdd a diogelwch
 • Porth Cefnogi (ZenDesk) - er mwyn i chi fedru gofyn am help yn ddidrafferth
 • Wonde (Integreiddiwr Data) – er mwyn i ysgolion allu rheoli eu data’n ddiogel
 • Llwyfannau Adborth (Dewisol) – gan weithio gyda SurveyMonkey

Efallai y bydd gennym hefyd fynediad i'ch gwybodaeth bersonol yn sgil darparu’r gwasanaeth.

Pe bai angen i ni newid neu ychwanegu trydydd parti arall, byddwn bob amser yn diweddaru ein Hysbysiad Preifatrwydd yn unol â hynny.

Ni fyddwn ond yn datgelu eich gwybodaeth i bartïon eraill yn yr amgylchiadau cyfyngedig a ganlyn

 • pan fo gofyn cyfreithiol i ni wneud hynny, e.e. i awdurdodau gorfodaeth a rheoleiddio
 • pan fo dyletswydd i ddatgelu er budd y cyhoedd
 • pan fo rhaid datgelu er mwyn diogelu ein budd e.e. i atal neu ganfod trosedd a thwyll
 • pan gawn ni ganiatâd gennych i wneud hynny e.e. drwy roi caniatâd yn Schoolcomms Products and Services neu trwy ffurflen gais neu ganiatâd ar-lein.

Am faint fyddwn ni'n cadw'ch gwybodaeth bersonol?

Ni fyddwn ond yn cadw'r wybodaeth cyhyd ag sydd angen i gyflwyno'r gwasanaeth yn ddiogel a saff. Efallai y bydd angen cadw peth cofnodion i sicrhau ein bod yn cydymffurfio â deddfwriaeth berthnasol arall - er enghraifft mae cyfraith cyllid, trethi, twyll a gwyngalchu arian yn gofyn am gadw cofnodion penodol am gyfnodau estynedig, cymaint â saith mlynedd mewn rhai achosion.

Newidiadau i'n hysbysiad preifatrwydd

Bydd y polisi hwn yn cael ei adolygu'n rheolaidd a byddwn yn postio'r fersiynau diweddaraf ar ein gwefannau.

Manylion cyswllt ar gyfer ein Swyddog Diogelu Data

Rydym wedi penodi Swyddog Diogelu Data (DPO); mae eu manylion cyswllt fel a ganlyn:

dpo@parentpay.com

 

neu

 

Data Protection Officer

ParentPay

Coventry Building Society Arena

Phoenix Way

Coventry

CV6 6GE